Dofinansowanie i Rozwój

Prowadzenie działalności jak wiadomo powszechnie obarczonej jest codziennym ryzykiem, obciążeniem i odpowiedzialnością osób decyzyjnych. Regułą wynikającą z doświadczenia założycieli, menadżerów, dyrektorów finansowych, pracowników etc. jest fakt, że biznes jest organizacją kapitałochłonną ewolucyjną w zmieniającym się otoczeniu oraz wymagająca nieustannej adaptacji i inwestycji.

Dostępne programy pomocowe, inwestycyjne i dotacje umożliwiają przedsiębiorcom zwolnienie lub akumulacje posiadanych zasobów finansowych na rzecz pozyskania ze źródeł zewnętrznych znacznej części kapitału, z przeznaczeniem wsparcia właśnie na planowany rozwój działalności, zmianę profilu, innowacyjność i konkurowanie rynkowe.

Należy jednak zwrócić uwagę, akceptując oczywiste korzyści ze wsparcia zewnętrznego, że proces ten to nie tylko pozyskanie i korzystanie z tych źródeł, ale powiązanie dotacji
z rozliczeniem projektu, o który przedsiębiorca występował.

Bez względu zatem na źródło finansowania, należy wykazać się swoistą determinacją
w obszarach zakładanego biznes planu, opracowując strategię biznesową, macierz finansową,  analizę wielu dokumentów zewnętrznych oraz dostępnych programów pomocowych.

Od lat współpracujemy z przedsiębiorcami, rolnikami wspólnie z naszymi partnerami przechodząc przez kolejne etapy od pomysłu do realizacji.

Mamy wykształcenie kierunkowe – prawnicze, finansowe, audytowe, programowe co pozwala na swobodne poruszanie się wśród czasami nie do końca precyzyjnych wskazań. Staramy się nie tylko analizować dokumenty, ale przede wszystkim w imieniu naszych beneficjantów konsultujemy się osobiście z instytucjami udzielającymi dotacji, co zwiększa prawdopodobieństwo końcowego pozytywnego rozwiązania.

Etapy pozyskiwania Dotacji

Analiza Potrzeb Klienta – to pierwszy kluczowy etap inicjujący możliwość wsparcia. Wraz z kluczowymi osobami zaangażowanymi w projekt przeprowadzany analizę możliwości pozyskania wsparcia, określamy kierunki projektowe, ramy czasowe oraz określamy agendę współpracy.

Definiujemy źródła finansowania – czynności preparacyjne związane z poszukiwaniem wśród dostępnych programów, finansowania zdefiniowanego uprzednio przedsięwzięcia, wysokość środków oraz ramy czasowe dostępnych źródeł

Opracowanie dokumentacji projektowej – przygotowanie, kompletowanie wymaganych wniosków i załączników oraz niezbędnych dokumentów dla potrzeb realizacji zadania.

Podpisanie umowy o dofinansowanie – jak zwykle zakładamy, pozytywną decyzję
o kwalifikacji projektu do dalszego etapu. Reprezentujemy Klienta przed instytucją finansującą, finalizując podpisanie umowy o dofinansowanie.

Rozliczanie dotacji – etap obejmuje wymagane czynności przez instytucje finansującą związane ze sprawozdawczością, raportując oraz składając wnioski o płatność oraz o wypłaty przyznanych transz dotacji.


ZAPRASZAMY DO WSPÓŁPRACY

e-mail: biuro@broker-24.pl

tel. 884 800 790