Faktoring ( ang. Factoring ), jest formą bieżącego finansowania działalności przedsiębiorstwa. Polega na wykupie przez podmiot, który świadczy usługi faktoringu ( faktora ) nieprzeterminowanych wierzytelności przedsiębiorstwa (faktorantów ), które to należności przysługują przedsiębiorstwu z tytułu dostaw lub usług. Faktoring to również usługi dodatkowe polegające np. na monitoringu płatności, inkasa należności czy pomocy związanych z wierzytelnością należności.

Takie rozwiązanie umożliwia przedsiębiorstwu skrócenie okresu rotacji należności, dzięki uwolnieniu środków finansowych z zawartych transakcji ( na poziomie najczęściej około 90 %  pierwotnej faktury ).

Dla przedsiębiorcy korzystanie z faktoringu jest dodatkowym atutem, poprawia płynność funkcjonowania przedsiębiorstwa, jednocześnie ograniczając ryzyko poprzez przeniesienie tego ryzyka na faktora.

W świetle polskiego ustawodawstwa, faktoring jest umową nienazwaną, należy do kategorii umów nienazwanych zawieranych w rozumieniu art. 353 k.c., na zasadzie swobody umów. Umowa faktoringu
w swojej istocie opiera na cesji wierzytelności zgodnie z art. 509 k.c. ( przeniesienie wierzytelności ).

FAKTORING KROK PO KROKU:

  • Firma otrzymuje fakturę z odroczonym terminem płatności za sprzedaż towaru lub usługi;
  • Firma przekazuje kopię faktury do faktura;
  • Faktor wypłaca zaliczkę firmie zgodnie z ustaloną wartością brutto;
  • Odbiorca płaci za fakturę zgodnie z terminem płatności;
  • Faktor wypłaca pozostała część faktury firmie, pomniejszoną o należne prowizje i odsetki.

ZAPRASZAMY DO WSPÓŁPRACY

e-mail: biuro@broker-24.pl

tel. 884 800 790