Zgodnie z treścią Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 grudnia 2019 r. rozporządzenie to określa szczegółowy zakres obowiązkowego ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej Rozporządzenie określa zakres obowiązkowego ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej osoby posiadającej licencję doradcy restrukturyzacyjnego oraz spółki handlowej,  pełniących funkcję w postępowaniu restrukturyzacyjnym, upadłościowym lub egzekucyjnym za szkody wyrządzone w związku z pełnieniem funkcji, termin powstania obowiązku ubezpieczenia oraz minimalną sumę gwarancyjną tego ubezpieczenia.

Obowiązkowym ubezpieczeniem odpowiedzialności cywilnej, jest objęta odpowiedzialność cywilna ubezpieczonego, za szkody wyrządzone jego działaniem lub zaniechaniem, w związku z pełnieniem funkcji w postępowaniu restrukturyzacyjnym, upadłościowym lub egzekucyjnym, w okresie ubezpieczenia

Obowiązek ubezpieczenia OC powstaje nie później niż w dniu poprzedzającym dzień podjęcia pierwszej czynności przed sądem lub sędzią-komisarzem, w pierwszym postępowaniu

Minimalna suma gwarancyjna ubezpieczenia OC, w odniesieniu do wszystkich zdarzeń w okresie ubezpieczenia nie dłuższym niż 12 miesięcy, których skutki są objęte umową ubezpieczenia OC, wynosi równowartość w złotych:

1) dla syndyka i zarządcy:

a) 10 000 euro – jeżeli wartość masy upadłości, masy układowej, masy sanacyjnej oraz wartości majątku dłużnika, nad którym ustanowiono zarząd przymusowy nie przekracza 200 000 euro,

b) 20 000 euro – jeżeli wartość masy upadłości, masy układowej, masy sanacyjnej oraz wartości majątku dłużnika, nad którym ustanowiono zarząd przymusowy nie przekracza 500 000 euro,

c) 50 000 euro – jeżeli wartość masy upadłości, masy układowej, masy sanacyjnej oraz wartości majątku dłużnika, nad którym ustanowiono zarząd przymusowy nie przekracza 1 500 000 euro,

d) 100 000 euro – jeżeli wartość masy upadłości, masy układowej, masy sanacyjnej oraz wartości majątku dłużnika, nad którym ustanowiono zarząd przymusowy nie przekracza 5 000 000 euro,

e) 200 000 euro – jeżeli wartość masy upadłości, masy układowej, masy sanacyjnej oraz wartości majątku dłużnika, nad którym ustanowiono zarząd przymusowy nie przekracza 15 000 000 euro,

f) 500 000 euro – jeżeli wartość masy upadłości, masy układowej, masy sanacyjnej oraz wartości majątku dłużnika, nad którym ustanowiono zarząd przymusowy nie przekracza 50 000 000 euro,

g) 1 000 000 euro – jeżeli wartość masy upadłości, masy układowej, masy sanacyjnej oraz wartości majątku dłużnika, nad którym ustanowiono zarząd przymusowy jest równa lub przekracza 50 000 000 euro;

2) dla nadzorcy układu i nadzorcy sądowego:

a) 10 000 euro – jeżeli wartość masy układowej oraz wartość majątku dłużnika nie przekracza 500 000 euro,

b) 20 000 euro – jeżeli wartość masy układowej oraz wartość majątku dłużnika nie przekracza 1 500 000 euro,

c) 50 000 euro – jeżeli wartość masy układowej oraz wartość majątku dłużnika nie przekracza 5 000 000 euro,

d) 100 000 euro – jeżeli wartość masy układowej oraz wartość majątku dłużnika nie przekracza 15 000 000 euro,

e) 200 000 euro – jeżeli wartość masy układowej oraz wartość majątku dłużnika nie przekracza 50 000 000 euro,

f) 500 000 euro – jeżeli wartość masy układowej oraz wartość majątku dłużnika jest równa lub przekracza 50 000 000 euro.