Zgodnie z treścią Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 grudnia 2013 r. rozporządzenie to określa szczegółowy zakres obowiązkowego ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej przedsiębiorcy za szkody wyrządzone podczas wykonywania czynności detektywa.

Ubezpieczeniem OC jest objęta odpowiedzialność cywilna przedsiębiorcy za szkody wyrządzone w następstwie działania lub zaniechania detektywa, w okresie trwania ochrony ubezpieczeniowej podczas wykonywania czynności detektywa.

Obowiązek ubezpieczenia OC powstaje w terminie 6 miesięcy od daty wydania przez właściwy organ zezwolenia, o którym mowa w art. 15 ustawy z dnia 6 lipca 2001 r. o usługach detektywistycznych, nie póżniej jednak niż w dniu poprzedzającym dzień rozpoczęcia wykonywania działalności w zakresie usług detektywistycznych.

Minimalna suma gwarancyjna ubezpieczenia OC, w odniesieniu do jednego zdarzenia, którego skutki są objęte umową ubezpieczenia OC, wynosi równowartość w złotych 15.000 euro.