Zgodnie z treścią Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 18 maja 2018 r. rozporządzenie to określa szczegółowy zakres obowiązkowego ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej za szkody powstałe z tytułu wykonywania działalności brokerskiej w zakresie ubezpieczeń lub reasekuracji, termin powstania obowiązku ubezpieczenia oraz minimalną sumę gwarancyjną tego ubezpieczenia.

Ubezpieczeniem OC jest objęta odpowiedzialność cywilna odpowiednio brokera ubezpieczeniowego i brokera reasekuracyjnego za szkody wyrządzone w następstwie działania lub zaniechania ubezpieczonego, w okresie ubezpieczenia, w związku z wykonywaniem działalności brokerskiej, o której mowa odpowiednio w art. 4 ust. 4 i art. 5 ust. 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2017 r. o dystrybucji ubezpieczeń.

Ubezpieczeniem OC są objęte również szkody wyrządzone przez osoby fizyczne, przy pomocy których ubezpieczony wykonuje czynności brokerskie w zakresie ubezpieczeń lub czynności brokerskie w zakresie reasekuracji, o których mowa odpowiednio w art. 4 ust. 4 i art. 5 ust. 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2017 r. o dystrybucji ubezpieczeń, łącznie zwane dalej „czynnościami brokerskimi”.

Minimalna suma gwarancyjna ubezpieczenia OC, w okresie nie dłuższym niż 12 miesięcy, wynosi równowartość w złotych 1 300 380 euro w odniesieniu do jednego zdarzenia, którego skutki są objęte umową ubezpieczenia OC, oraz 1 924 560 euro
w odniesieniu do wszystkich takich zdarzeń.