Ubezpieczenie mienia skierowane jest do osób fizycznych, osób prawnych lub jednostek organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej, które ubezpieczony posiada tytuł na podstawie prawa własności lub współwłasności, spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu albo prawa do domu jednorodzinnego w spółdzielni mieszkaniowej.

Przedmiotem ubezpieczenia może być:

 • dom jednorodzinny,
 • dom jednorodzinny w budowie,
 • mieszkanie,
 • mieszkanie w budowie,
 • stałe elementy,
 • ruchomości domowe,
 • budynki niemieszkalne: budynek gospodarczy, garaż wolnostojący,
 • stałe elementy posesji,
 • zielone źródła energii,
 • materiały budowlane i narzędzia budowlane,
 • mienie podręczne poza domem,
 • nagrobki cmentarne.

Zakres ubezpieczenia:

 • wariant od wszystkich ryzyk (All Risk): wszystkie nagłe i nieprzewidziane zdarzenia, z zastrzeżeniem włączeń wskazanych w OWU
 • wariant od ryzyk nazwanych: deszcz nawalny, dym i sadzę, wybuch, grad, huk ponaddźwiękowy, lawinę, pożar, osunięcie się ziemi, uderzenie pioruna, silny wiatr, napór śniegu, trzęsienie ziemi, uderzenie pojazdu, upadek przedmiotu, upadek statku powietrznego, zalanie, zapadanie się ziemi;
 • dla nieruchomości w budowie stan surowy otwarty ubezpieczenie możliwe jest w wariancie od ryzyk nazwanych z wyłączeniem zalania, dewastacji
 • dla nieruchomości w budowie stan surowy zamknięty ubezpieczenie możliwe jest
  w wariancie od ryzyk nazwanych.

Możliwość rozszerzenia ochrony o ryzyka:

 • powodzi,
 • przepięcia,
 • kradzieży zwykłej,
 • kradzieży z włamaniem,
 • rabunku.

Zapraszamy do pobrania kwestionariusza, uzupełnienia oraz przesłania na adres e-mail: biuro@broker-24.pl