Ubezpieczenie Następstw Nieszczęśliwych Wypadków skierowane jest do osób fizycznych użytkującymi dom jednorodzinny lub mieszkanie na podstawie odpowiedniego tytułu prawnego.

Przedmiotem ubezpieczenia NNW są następstwa nieszczęśliwych wypadków, którym uległ Ubezpieczony w okresie trwania ochrony ubezpieczeniowej.

Umową ubezpieczenia mogą zostać objęte osoby, które w dniu jej zawierania nie ukończyły 70 roku życia

Ubezpieczenie zawarte jest w pełnym zakresie czasowym - 24 godziny na dobę.

Umowa ubezpieczenia może zostać zawarta w zakresie obejmującym w ramach ochrony ubezpieczeniowej świadczenia od ryzyk nieszczęśliwych wypadków:

  • trwałego uszczerbku na zdrowiu;
  • śmierci;
  • dzienne świadczenia szpitalne;
  • koszty leczenia.

oraz dowolnie wybrane przez Ubezpieczającego i określone w umowie ubezpieczenia klauzule dodatkowe:

  • zawał serca i udar mózgu;
  • koszty nabycia przedmiotów ortopedycznych i środków pomocniczych;
  • koszty rehabilitacji;
  • trwała i całkowita niezdolność do pracy;
  • świadczenie dodatkowe z tytułu śmierci wskutek nieszczęśliwego wypadku.

Zapraszamy do kontaktu -  adres e-mail: biuro@broker-24.pl lub tel. 884 800 790.